Dầu động cơ diesel HDX MILER

HDX MILER  là loại dầu cho động cơ diesel thông dung vận hành trong điều kiện tải trong nặng như tại Việt Nam.