Đề xuất giữ thuế bảo vệ môi trường ở mức sàn với xăng, dầu, nhớt trong năm 2023

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu theo mức sàn như hiện nay để áp dụng trong năm 2023.

Theo dự thảo Nghị quyết lần 2, Bộ Tài chính đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2023 như năm 2022 theo mức sàn trong Biểu khung thuế như quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:

  • Xăng: Giảm từ 4.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.
  • Nhiên liệu bay: Giảm từ 3.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.
  • Dầu diesel: Giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít.
  • Dầu mazut, dầu nhờn: Giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít.
  • Mỡ nhờn: Giảm từ 2.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg.
  • Dầu hỏa: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít.

Để đảm bảo tính kịp thời, Bộ Tài chính đề nghị nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023.

Từ ngày 1-1-2024, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tức với xăng là 4.000 đồng/lít, nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng/lít, dầu hỏa là 1.000 đồng/lít và mỡ nhờn là 2.000 đồng/kg.

Theo KTSG online