KIỂM SOÁT KHÍ THẢI Ô TÔ TỪ NĂM 2022?

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đang lấy ý kiến cho dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành, dự kiến sẽ áp dụng từ năm 2022.

Theo đó, phương pháp đo độ khói trong khí thải động cơ cháy do nén được thực hiện bằng phương pháp đo mẫu khí thải theo chu trình đo động cơ ở chế độ gia tốc tự do. Chu trình đo ở chế độ gia tốc tự do được quy định tại TCVN 7663:2007 (ISO 11614:1999).

Trong đó, chu trình đo ở chế độ gia tốc tự do được thực hiện ít nhất 3 lần. Giá trị trung bình cộng của 3 giá trị đo sau cùng được lấy làm kết quả đo. Kết quả đo được công nhận khi chiều rộng dải đo (chênh lệch giữa giá trị đo lớn nhất và nhỏ nhất) của 3 chu trình gia tốc tự do sau cùng không vượt quá 10% HSU.

“Các thông số khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại QCVN này”- dự thảo nhấn mạnh.

Quy định mức khí thải đối với phương tiện ô tô đang lưu hành được quy định cụ thể như sau:

Khí thải phương tiện ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén sản xuất trước năm 1999, đang lưu hành phải đáp ứng Mức 1.

Khí thải phương tiện ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén sản xuất từ năm 1999 đến ngày 1/1/2017, đang lưu hành phải đáp ứng Mức 2.

Khí thải phương tiện ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén sản xuất sau ngày 1/1/2017 và phương tiện ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén đã qua sử dụng nhập khẩu phải thực hiện theo Lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 

Kết quả quan trắc các thông số khí thải ô tô đang lưu hành tại Việt Nam phục vụ chứng nhận kiểm định, kiểm tra phải được thực hiện bởi đơn vị được chứng nhận đủ điều kiện kiểm định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải và đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với lĩnh vực quan trắc khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Eska tổng hợp