Quy định tái chế dầu nhớt! Sốc

Từ ngày 1/1/2024, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu dầu nhớt sẽ phải thực hiện tái chế theo tỷ lệ. Quy cách tái chế bắt buộc theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và NĐ số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, tỷ lệ tái chế dầu nhớt bắt buộc cho 3 năm đầu tiên đối với dầu nhớt là 15%.”Riêng các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu có tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ của năm trước dưới 30 tỷ đồng hoặc có tổng giá trị nhập khẩu (tính theo trị giá hải quan) của năm trước dưới 20 tỷ đồng thì không phải thực hiện trách nhiệm tái chế”

Đối với dầu nhớt, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu có thể áp dụng các giải pháp tái chế.  Như chưng thu hồi dầu gốc hay loại dầu khác, hoặc chưng thu hồi dầu các phân đoạn.

“Theo quy định, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu được lựa chọn một trong hai phương thức.  Phương thức thứ nhất là tự tổ chức tái chế (tự mình tái chế hoặc thuê đơn vị tái chế). Cũng có thể ủy quyền cho một bên khác tổ chức tái chế dầu nhớt. Phương thức thứ hai là nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế,”

Số tiền nộp tính theo công thức sau: F = R x V x Fs, trong đó:

F là tổng số tiền mà nhà sản xuất, nhập khẩu phải đóng cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. (đồng);

R là tỷ lệ tái chế bắt buộc của sản phẩm, quy định tại khoản 1 Điều 78 Nghị định này (%);

V là khối lượng sản phẩm, đưa ra thị trường và nhập khẩu trong năm thực hiện (kg);

Fs là định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm.

Theo Ông Hoàng Trung Dũng, TGĐ Công ty CP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP). Mỗi năm VN có khoảng 600.000 tấn dầu nhớt được sử dụng. Trong quá trình sử dụng tiêu hao khoảng 10%. Còn 540.000 tấn thải bỏ đi đâu vẫn chưa có câu trả lời. VN chưa có nhà tái chế đúng theo yêu cầu tái chế dầu nhớt vì chi phí đầu tư rất lớn.

“Định mức phí tái chế Fs trong dự thảo là 12.978 đồng/lít dầu nhớt, tôi thấy cực kỳ sốc. Nếu áp dụng, các nhà máy sản xuất nhớt trong nước sẽ cộng vào chi phí sản xuất. Giá bán sản phẩm tới người tiêu dùng sẽ tăng khủng khiếp, người tiêu dùng sẽ không chấp nhận” . Ông Dũng chia sẻ và đề nghị trước mắt chỉ áp dụng ở mức 3.000 – 4.000 đồng/lít. Trong năm đầu tiên rồi sau đó mới tăng dần.”

Theo Eska Singapore, 5-1-2024.